İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku
İcra İflas Hukuku; alacaklı ile borçlu arasındaki uyuşmazlıkların alacaklının talebi üzerine yasal sınırlar içerisinde kamu zoruyla borcun veya edimin sağlanmasıdır.

İcra İflas takibinin başlatılması, tahsilatın yapılması, menfi tespit ve itirazın iptali davaları, iflas verilmesi, iflas erteleme ve yeniden yapılandırma işlemleri, konkordato ilanı, iflas etmiş veya iflas etmek üzere olan şirketler hakkında satın alma ve birleşme konuları İcra İflas Hukukunun başlıca alanlarıdır.

İcra takipleri; rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi, ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi olarak açılabilmektedir. Mahkeme kararı veya Mahkeme kararı niteliğinde kararlar ile hükme bağlanan meblağ veya edimin yapılması veya yapılmaması kararları ilamlı icra takibinin konusunu oluşturmaktadır. Mahkeme kararı veya Mahkeme kararı niteliğinde karar mevcut değilse ilamsız icra takibi başlatılmaktadır. İlamsız icra takiplerinde 3 farklı takip açma yolu bulunmaktadır. Bu yollar;
  • Genel Haciz Yoluyla
  • Çek, Bono ve Poliçelere yönelik haciz yoluyla icra takibi
  • Kiralanan Taşınmazın ödenmeyen kira bedellerine yönelik başlatılan icra takibi
Borca İtiraz Nasıl Yapılır?
Borçlu kendisine gönderilen ödeme emri sonrası süresi içerisinde itirazlarını sunabilmektedir. Borçlu; borcu ödemek zorunda olmadığına dair alacağa yönelik; borcun olmadığı, borcun talep edildiği miktar kadar olmadığı, borcun ödendiği, borcun muaccel hale gelmediği, alacağın zamanaşımına uğradığı, imzaya itiraz, hukuki ilişkinin geçersizliği gibi itirazlarda bulunabileceği gibi başlatılan icra takibi ile ilgili icra müdürlüğünün yetkisizliğine, aynı alacakla ilgili mevcut hukuki işlemin olduğu (derdestlik) yönünde takibe ilişkin itirazlarda da bulunabilir. Borçlu tarafından yapılacak bu itirazlar ilamsız icra takibini direk durdurmakta, ilamlı takiplerde ise belli şartlar altında durdurmaktadır.

İhtiyati Haciz Nedir?
İhtiyati Haciz; Borçlunun mal kaçırmasını önlemek amacıyla mahkeme kararına dayalı olarak yapılan haciz yoludur. İhtiyati Haciz yolunun uygulanabilmesi için görevli ve yetkili mahkemeden alınmış kararın bulunması ve karar öncesinde yasal olarak belirlenmiş teminatın mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir.

Emekli Maaşına Haciz Yapılması Mümkün Mü?
Emekli olan borçlunun takibinin kesinleşmesinden sonra onayının bulunması halinde emekli maaşına haciz yapılabilmektedir. Nafaka borçlarında; emekli borçlunun onayına gerek bulunmamaktadır. 

Haciz Yapılan Eşyaların Geri Alınması Mümkün mü?
İcra İflas Kanunu; borçlunun makul ve insan onuruna yakışan yaşam sürebilmesi için evinde bulunan gerekli eşyaların haczedilmesine imkân sağlamamaktadır. Çamaşır Makinası, Koltuk Takımı, Bulaşık Makinası, Yemek Masası, Ütü, Halı, Perde, Yatak gibi gerekli eşyaların bir tane olması ve değeri fahiş olmaması halinde haczedilmesi mümkün değildir. Fakat evde bulunan para, altın, gümüş, değerli taş, pahalı süs eşyaları, kıymetli evraklar, değerli antika eşyaların haczedilmesi mümkündür. 

Borçlunun Evine Haciz Gelebilir Mi?
Borçlunun evinde haciz yapılması yasal olarak mümkündür. Fakat burada sadece borçluya ait eşyalara haciz yapılabilmektedir. Aksi halde; eşyanın kendisine ait olduğunu iddia eden diğer aile ferdi istihkak davası açabilmektedir. 

Evde yokken Haciz Yapılması Mümkün müdür?
İcra Memuru vasıtasıyla eve hacze gelinmesi halinde evde kimsenin bulunmaması haczin yapılmasına engel değildir. Alacaklının talebiyle çilingir vasıtasıyla kapının açılması sağlanabilmektedir. 

Banka Borcu Sebebiyle Eve Hacze Gelinmesi Mümkün müdür?
Bankaya olan borcunuz 500.000 ve daha üzerindeyse eve haciz gelmesi mümkündür.

 
Oğlu, Kızı veya Eşinin Borçları İçin Aileye Haciz Gelebilir Mi?
Her kişi kendi borcu için kendisi sorumludur. Bu sebeple; diğer aile fertlerine haciz uygulanması mümkün değildir. TMK 224. Maddesine göre eşlerin her biri üçüncü kişilere karşı sadece kendi malvarlığı ile sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Mutfak Eşyaları Haczedilebilir Mi?
Borçlu da olsa her kişi makul ve insan onruna yakışır bir yaşam sürdürme hakkına sahip olduğundan tencere, tabak, çatal, bıçak, ocak, fırın gibi mutfak eşyalarına haciz yapılması mümkün değildir.
 
Hangi Mallar Haczedilemez?
Cep telefonu, Manevi Tazminat Alacağı, Oturma Hakkı, Devredilmesi Mümkün Olmayan İntifa Hakları, Anne Babanın Çocuk Malları Üzerindeki Hakları, Ölünceye Kadar Bakma Alacaklısının Bakma Alacağı, Ön Alım Hakkı, karı kocanın muvafakat vermemesi halinde Aile Konutunun haczedilmesi mümkün değildir.

Maaş Haczi Olmadan Evde Haciz Mümkün mü?
Borçlunun herhangi bir kuruma bağlı maaşı yoksa evinde haciz yapılabilir. Öncelikli olarak borçlunun maaşına haciz yapılması esastır.
 
Eve Haciz Hangi Saatlerde Yapılabilir?
İcra İflas Kanunun 51. Maddesine göre; güneşin batmasından bir saat sonra ile güneşin doğmasından bir saat öncesine kadar gece iş görülen yerler hariç haciz işlemleri yapılması yasal olarak mümkün değildir.

Hacze Gelen Avukat Eve Girebilir Mi?
Yetkili İcra Memurunun ve konut ya da iş yerinde bulunan borçlunun izin vermesi halinde avukatın haciz mahallinde bulunması mümkündür. Borçlunun izni olmadan sadece yetkili icra memurunun izni ile avukatın işyeri veya konuta girmesi mümkün değildir.
 
Evdeki Laptopa Haczedilebilir Mi?
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 26.03.2013 tarih 2012/22279E. 2013/11536K. Sayılı kararıyla evdeki bilgisayar lüzumlu ev eşyası kabul edildiğinden haczedilmesi mümkün değildir. 

İşsizlik Maaşı Haczedilebilir Mi?
4447 Sayılı İşsizlik Sigortasının 50. Maddesi gereği; işsizlik maaşı nafaka borçları hariç haczedilmesi mümkün değildir.  

Borçlunun Maaş Hesabına Haciz Gelebilir Mi?
Borçlunun maaş hesabına haciz yapılması mümkün değildir.

Borçluyu Sürekli Aramak Suç Mudur?
Yargıtay iki ay boyunca ve bir gün içerisinde çok kısa aralıklarla borçluyu aramanın kişinin huzur ve sükûnunu bozmak suçunu oluşturduğu kanaatini getirmiştir. Borç için aile fertlerinin aranması da suç oluşturmakta olup zarar oluşması halinde manevi tazminat davası açılması mümkündür. 

Konkordato Nedir?
Konkordato; borçlunun maddi durumunun kötüleşmesi ve borçlarını ödemekte zorlanması halinde mahkemeye başvurarak başlayan bir süreçtir. Konkordato; anlaşmalı iflas anlamına gelmektedir.

Borçlu gerekli belgeleri eksiksiz şekilde mahkemeye başvurması, mahkemece alacaklıların görüşlerinin alınması sonucu mahkemece verilecek bir karardır. Mahkemece konkordato kararı verilmesiyle alacaklılarla anlaşma yapılarak borçların ödenmesine yönelik ödeme planlaması yapılmaktadır. Borçlu böylelikle iflas etmek yerine borçlarının yapılan ödeme planı çerçevesinde ödeyebilir ve alacaklılar ise alacaklarını bir kısmını veya tamamını alabilir.

Konkordatoyu; borçlu veya alacaklı başvurabilmektedir. Başvuruyu yapacak borçlu veya alacaklının gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Borçlu iflasa tabi ise şirketin merkezinin bulunduğu yerde iflasa tabi değilse yerleşim yerinde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesinde başvuru yapılabilmektedir.
 
İcra İflas Hukukunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
İcra İflas Hukukunda usul ve sürelere uyulmaması hak kaybına neden olabileceğinden bu alanda tecrübeli ve profesyonel çalışan avukatlarla çalışılması önemlidir.  Alacaklı, alacağına en kısa sürede kavuşmak istemektedir. Borçlu ise sebepleri mevcut ise borca itirazlarını sunarak borçtan kurtulmak ya da borç miktarına karşı geçerli itirazlarını sunarak kendisinden fazladan tahsil yapılmasına engel olmak istemektedir. Bu sebeple de; sürecin doğru ve süratli bir şekilde sürdürülmesi önemlidir.

Av. Emir Arslan

Whatsapp İletişim Hattı
Av. Emir Arslan Merhabalar, whatsapp üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.